บริษัท Wealthy Creation มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีของไทยและอาเซียน (Asean) ที่ส่งมอบผลงาน (Solution) ให้แก่ลูกค้าในระดับมาตรฐานสากลทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดการผสมผสานภูมิรู้และเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจงตลอดจนนำเสนอบริการแบบครบวงจรแก่องค์กรทุกระดับชั้น